Persontypetest

Denne persontesten kan gi deg verdifull innsikt om deg selv …

ESTJ: "Fokus på å strukturere oppgavene slik at målet nås"

ESTJ-typer er ofte rasjonelle, lojale og besluttsomme personer som liker strukturering, planlegging og effektivitet. Deres talent ligger i å strukturere og få orden på oppgavene slik at de kan ferdigstilles. De er flinke til å følge opp og uttrykke anerkjennelse overfor dem som har utført avtalte arbeidsoppgaver. De er best til å jobbe innenfor eksisterende strukturer etter vedtatte retningslinjer.

ESTP: "Fokus på handling, løser problemene etter som de oppstår"

ESTP-typer er ofte utadvendte, handlingsorienterte og pragmatiske personer som liker handling og å finne nye måter å nå et mål på. Deres talent ligger ofte i å overtale andre og i deres evne til å få ting til å skje raskt. De misliker teoretiske, abstrakte diskusjoner og lange forklaringer. De har fokus på det som skjer her og nå i det praktiske, og bruker sin sunne fornuft til å se tingene som de er.

ESFJ: "Fokus på å organisere forholdene slik at personlige behov oppfylles"

ESFJ-typer er ofte omsorgsfulle, meddelsomme og varme personer som gjerne sørger for at ting blir gjort ordentlig. Deres talent ligger i å sørge for å gi hjelp og støtte slik at andre får sine behov oppfylt. De er pliktoppfyllende og oppmerksomme på andre menneskers behov og søker å skape harmoni og trivsel. De følger som oftest regler og prosedyrer på arbeidsplassen og kan ofte sette egne behov til side for å få samarbeidet til å fungere og bevare harmonien.

ESFP: "Fokus på å skape en optimistisk stemning for andre mennesker"

ESFP-typer er ofte sjarmerende, intuitive og livlige personer som liker å leve i nuet og skape liv og glede rundt seg. Deres talent ligger i å kunne motivere, engasjere og underholde andre. De forsøker å ikke ta seg selv altfor høytidelig og skaper derfor en livlig og optimistisk stemning rundt seg. De har det best med mennesker rundt seg og vil gjøre mye for å unngå å bli isolert og ensom.

ENTJ: "Fokus på å treffe beslutninger"

ENTJ-typer er ofte energiske, strukturerende og besluttsomme personer som liker å organisere, gjennomføre planer og lede andre mot et mål. Deres talent ligger i å utvikle overordnede strategiske planer og være drivkraften i realiseringen av dem. De ser framover og forholder seg risikovillig til de mulighetene som byr seg. De kan ofte framstå som karismatiske personer som gir andre en naturlig lyst til å slutte opp om prosjektene deres.

ENTP: "Fokus på innovasjon og å overvinne hindringer"

ENTP-typer er ofte entusiastiske, utadvendte og idérike personer som interesserer seg for mye forskjellig og liker å diskutere. Deres talent ligger ofte i å utvikle og bygge opp idégrunnlaget for nyskapende prosjekter som de får satt i gang. De er ofte svært uavhengige personer som liker å finne nye måter å bruke teorier på slik at de kan effektivisere de eksisterende prosessene i organisasjonen eller produksjonen. De ser ikke problemer, bare muligheter for utvikling.

ENFJ: "Fokus på å oppmuntre andre til å skape enighet"

ENFJ-typer er ofte flinke til å kommunisere og planlegge, med fokus på å skape utvikling for andre ut fra en respekt for deres følelser og behov. De har ofte et høyt energinivå og forsøker med entusiasme og sjarm å motivere andre rundt seg til å arbeide mot et felles mål. Deres evne til forståelse og innlevelse gjør at de har talent for å kunne motivere andre til å utvikle sitt potensial.

ENFP: "Fokus på å undersøke alle muligheter"

ENFP-typer er ofte kreative, dynamiske og inspirerende personer som liker å hjelpe andre mennesker med å oppdage sitt potensial og sine ressurser. Deres talent ligger i å kunne avdekke en dypere mening, finne fram til sannheten og motivere andre. For dem finnes det en mening og betydning i enhver handling som skjer rundt dem, noe andre kan finne merkelig og uforståelig.

ISTJ: "Fokus på fakta, detaljer og resultater"

ISTJ-typer er ofte stille, seriøse og ansvarlige personer som liker konsentrasjon og nøyaktighet. Deres talent ligger i administrasjon, systematikk og planlegging. De er ofte svært lojale og verdsetter tradisjoner og strukturer. De har behov for trygghet og stabilitet for å kunne fungere optimalt. De er praktiske ordensmennesker som sørger for å ha styr på ting ved å planlegge og strukturere.

ISTP: "Fokus på å finne den logiske måten å få ting gjort på"

ISTP-typer er ofte saklige, logiske og ettertenksomme personer som liker å finne ut hvordan ting fungerer. Deres talent ligger i å kunne løse problemer som oppstår plutselig, og de går ikke av veien for å jobbe lenge for å løse problemet. De er selvstendige, nysgjerrige og praktisk orienterte, og har ofte teknisk innsikt.

ISFJ: "Fokus på å prioritere oppgavene avhengig av personlige behov"

ISFJ-typer er ofte private, lojale og omsorgsfulle personer som virker beskjedne og liketil. Deres talent ligger i å sørge for at alt er tilrettelagt slik at andre rundt dem kan nå sine mål. Det er ofte de som av seg selv tilbyr å hjelpe andre når de merker at det er behov for hjelp, og de er ofte bedre til å fornemme andres behov før sine egne. De er ofte vennlige og forståelsesfulle personer som forsøker å unngå konfrontasjoner og konflikter.

ISFP: "Fokus på å yte omsorg for andre mennesker"

ISFP-typer er ofte stille, praktiske og følsomme personer som tiltales av harmoni og estetikk. Deres talent ligger i å kunne kombinere, variere og improvisere. Siden de som personer har et svært rikt og verdibasert indre følelsesliv, betyr det mye for dem at de jobber med noe som er meningsfylt og betydningsfullt for dem. De har som personer ofte bruk for løse strukturer slik at de kan bruke sine evner til å velge den riktige handlemåten som passer i en gitt situasjon.

INTJ: "Fokus på å utvikle metoder og endre status quo"

INTJ-typer er ofte uavhengige, innovative og innsiktsfulle personer som med stor utholdenhet drives av et indre univers med ideer og muligheter. Deres talent ligger i å definere mål, tenke ut detaljerte planer og strukturer for det uforutsette. De er overbevist om at den nåværende situasjonen kan endres, og at de dermed kan være med på å forme framtiden. De er flinke til å tenke gjennom tingene, og når de har fått en idé, forsøker de med stor utholdenhet å gjennomføre denne gjennom komplekse planer som kan føre dem til målet.

INTP: "Fokus på logisk, intellektuell innsikt i problemer"

INTP-typer er ofte logiske, nysgjerrige og ettertenksomme personer som liker å fordype seg i ideer, sammenhenger og abstrakt tenkning. Deres talent ligger i å kunne fornemme de bakenforliggende sammenhengene og finne fram til kjernen. De er ofte svært dyktige til å analysere og forstå komplekse systemer og sammenhenger, men mest for forståelsens skyld og ikke så mye for å bruke det til noe i praksis. De kan ofte virke litt verdensfjerne og distré på andre typer.

INFJ: "Fokus på å skape innsikt og sterke verdier"

INFJ-typer er ofte innsiktsfulle, omhyggelige og prinsippfaste personer som liker å hjelpe andre til å få oppfylt sine behov og ønsker. Deres talent ligger i å utvikle og veilede andre. De har ofte en sterk fornemmelse av hva saken dreier seg om før andre rundt dem vet det, og er derfor dyktige til å hjelpe andre med sin personlige utvikling. Den indre verden av visjoner og ideer er ofte deres foretrukne arena, og de kan derfor virke komplekse og vanskelige for andre å forstå.

INFP: "Fokus på å skape enighet og felles verdier"

INFP-typer er ofte lojale, nysgjerrige og idealistiske personer som liker å undersøke og avdekke det som ligger under overflaten hos dem selv og andre. Deres talent ligger i å hjelpe andre mennesker med å avklare spørsmål, verdier og identitet. Siden deres indre verdier og overbevisninger i høy grad styrer alt de foretar seg i livet, betyr det mye at de jobber med noe som er meningsfylt og betydningsfullt for dem.