Persontypetest

Denne persontesten kan gi deg verdifull innsikt om deg selv …

(T) Tenkning – (F) Føling

Din måte å ta avgjørelser på - T eller F

Den tredje dimensjonen handler om hvordan du tar avgjørelser. Nå har du innhentet mye informasjon og skal ta en avgjørelse om hva som skal gjøres. Hvis du først og fremst støtter deg til din logikk og objektive vurderinger, kalles det T (Tenkning). Hvis du legger mer vekt på holdninger og verdier, kalles det F (Føling).

T – Tenkning

Når du legger fram noe, er det ofte kort og konsist, og du har ofte undersøkt fordeler og ulemper ved hvert alternativ. Din måte å legge fram forslagene på, er gjerne intellektuelt betont, kritisk og objektivt, og hvis du skal overbevises om at tingene kan gjøres på en annen måte, kreves det tilsvarende logiske og upersonlige argumenter før du tar det med i dine vurderinger. Du starter gjerne med å forklare målet og hensikten med dine forslag, og hvis du skal engasjere deg i andre oppgaver enn dem du hadde forestilt deg, må det ofte brukes noe tid på møtet til å motivere deg. Du betrakter gjerne de menneskelige faktorene som noe som først skal tas med i betraktningen til slutt, når de mer faktuelle tingene er avgjort.

  • Analyserer
  • Mere objektiv
  • Lægger vægt på principper og analytisk sandhed
  • Ser på de økonomiske facts
  • Tænker længe før der træffes en beslutning som de så fastholder

F – Føling

Når du legger fram noe, forsøker du ofte å gjøre det på en slik måte at du blir oppfattet som en sosial og vennlig person. Dine forslag er preget av at du har undersøkt hvordan dine løsningsforslag påvirker de involverte partene, og hvis du skal overbevises om andre løsninger, må disse legges fram på en entusiastisk måte med fokus på hvordan de nye løsningene vil gagne partene. Du presenterer ofte først det som alle kan være enige i. Hvis du skal engasjere deg i andre oppgaver enn dem du hadde tenkt deg, må disse ofte inneholde elementer som engasjerer deg personlig. Du anser ofte de logiske og objektive faktorene som noe som først skal tas med i betraktningen til slutt, når det er tatt hensyn til de menneskelige faktorene.

  • Sympatiserer
  • Mer subjektiv
  • Legger vekt på menneskelige behov og verdier
  • Ser på de menneskelige relasjonene
  • Tar raskt en beslutning som de kanskje endrer senere