Persontypetest

Denne persontesten kan gi deg verdifull innsikt om deg selv …

(S) Sansning – (N) Intuisjon

Din måte å innhente informasjon på - Persepsjon - S eller N

Den andre dimensjonen handler om din måte å skaffe informasjon på persepsjon. Hvis du ofte søker faktuell informasjon, altså fakta og detaljer, kalles det S (Sensing) heretter beskrevet med det norske ordet Sansning. Hvis du derimot forsøker å sette informasjon sammen og se mønstre og større sammenhenger, kalles dette N (iNtuisjon).

S – Sansning

Når du legger fram noe, starter du ofte med fakta og konkrete eksempler og forteller hvordan de kan brukes i praksis. Forslagene dine blir lagt fram med mange detaljer. Ideene er som regel realistiske og basert på konkret erfaring. Dine løsningsforslag til problemer som eventuelt oppstår, er ofte umiddelbart anvendelige og kan gjennomføres med en gang. Du er ofte flink til å forbedre noen av løsningsforslagene som framkommer innenfor avtalte rammer. Du opplever sikkert også at det ofte er du som er med og passer på at den fastsatte dagsordenen blir fulgt på møtene.

  • Fakta
  • Detaljer
  • Hva tingene er her og nå
  • Mest praktisk
  • Fokuserer på de fem sansene

N – Intuisjon

Når du legger fram noe, starter du ofte med det store bildet og peker først ut et perspektiv som raskt kan kobles til framtidige muligheter og utfordringer for avdelingen eller organisasjonen som helhet. Du stoler ofte på din innsikt og fantasi og forsøker å skape et grunnlag for en stimulerende drøfting. Dine løsningsforslag til problemene som kan oppstå, kan være kreative og uvanlige og ikke alltid umiddelbart anvendelige, da de ofte er mer framtidsorienterte. Du opplever sikkert også at det ofte er du som er med på å bryte dagsordenen, siden du i høyere grad oppfatter den som et utgangspunkt for diskusjonen og ikke noe som nødvendigvis skal følges til punkt og prikke.

  • Muligheter
  • Den store helheten
  • Hva det kan utvikle seg til
  • Mer abstrakt
  • Intuitiv med fokus på den sjette sans