Handelsbetingelser

Generelle vilkår og betingelser

Reklamasjoner:

Reklamasjoner skal fremsettes senest en uke etter annonsens første visningsdag.

Regningsreklamasjoner skal fremsettes umiddelbart etter at regningen er mottatt.

Feil og mangler ved annonsen som ikke skyldes annonsøren eller dennes reklamebyrå, vil etter Jobbsafaris skjønn bli kompensert ved ekstra eksponering av annonsen. Kun i spesielle tilfeller vil en del av det fakturerte beløpet godskrives. En godskrivning kan aldri overstige det fakturerte beløpet for annonsen.

Stillingsannonsering:

I Jobbsafari godtas kun annonser med tilbud om ledige stillinger. Alle annonser skal overholde de lovene og reglene som er gjeldende for stillingsoppslag. Jobbsafari forbeholder seg retten til å nekte opprettelse av annonser som strider mot gjeldende lover og bestemmelser eller mot hensynet til brukeren eller Jobbsafaris interesse. Jobbsafari påtar seg likevel ikke noe ansvar for visning av annonser som er i strid med lovgivningen. Annonser for stillinger som krever kapitalinnskudd eller er 100 % provisjonslønnede, kan kun opprettes i jobbkategorien for franchise-stillinger.

Annonseringsperiode:

Annonsen ligger på nett til søknadsfristen – men maks 28 dager fra den dagen annonsen blir publisert på nett. Ytterligere informasjon om produktene finnes under produktbeskrivelsene, som du finner her.

Tilbud og priser:

Samarbeidsavtaler og tilbud om mengdekjøp skjer på bakgrunn av den til enhver tid gjeldende prislisten for Jobbsafari. Alle tilbud er ekskl. mva. og kun gjeldende ved skriftlig godkjenning innen 14 dager fra tilbudets datering. Tilbud som ikke aksepteres senest 14 dager etter å ha blitt sendt, bortfaller med mindre annet er avtalt skriftlig.

Samarbeidsavtaler utløper senest 12 måneder etter avtaledatoen, og ubrukte produkter refunderes i utgangspunktet ikke. Rammeavtaler basert på et estimert forbruk av jobbannonser 12 måneder frem, kan inngås i spesielle tilfeller. På slutten av perioden etterfaktureres ev. ubrukte jobbannonser opptil den estimerte mengden. Produkter som kjøpes for 12 måneder av gangen, kan ikke kanselleres i perioden, og et ev. opphør med bruk av produktene vil ikke medføre refusjon eller forholdsmessig tilbakebetaling. Jobbsafari forbeholder seg i spesielle tilfeller likevel retten til å si opp samarbeidsavtaler eller annonser før tiden mot å tilbakebetale en forholdsmessig del av beløpet.

Betalingsbetingelser:

Den normale kredittiden for jobbannonser og årsavtaler er netto kontant 30 dager fra fakturadato. Ved overskridelse av forfallsdatoen forbeholder Jobbsafari seg retten til å kreve et purregebyr og beregne en rente på 1,5 % pr. måned.

Jobbsafaris rettigheter:

Jobbsafari forbeholder seg retten til å endre et bestilt annonsedesign eller en jobbannonse, såfremt tekniske hensyn krever det eller jobbannonsen ikke overholder gjeldende lover og bestemmelser.

Jobbsafari har rett til, men er ikke forpliktet til å publisere annonser i andre medier eller å distribuere annonser til tredjeparter for publisering andre steder. For dette formålet samarbeider Jobbsafari med mediepartnere og partnernettsteder, uten at det bes om tillatelse fra kunden på forhånd. Jobbsafari kan sende en liste over mediepartnere vi samarbeider med, dersom det ønskes.

Bildemateriale til visuelle produkter:

Jobbsafari forbeholder seg retten til å finne bildemateriale for plassering av visuelle produkter på din/din virksomhets hjemmeside, såfremt dette ikke sendes.

Uansett om du selv sender materiale eller om Jobbsafari finner det på hjemmesiden deres, er det du/din virksomhet som er ansvarlig for at bildematerialet i det godkjente visuelle produktet kan brukes og er i overensstemmelse med gjeldende regler, herunder reglene for persondata. Det er også ditt/din virksomhets ansvar å gjøre Jobbsafari oppmerksom på om et samtykke til bildemateriale blir trukket tilbake. (Ytterligere informasjon om de visuelle produktene våre finner du her).

Jobbannonsearkiv:

Jobbsafari lagrer en kopi av alle publiserte annonser i et jobbannonsearkiv. Det gjelder også for annonser, som er gjort tilgjengelige via en lenke til jobbannonsen på din/din virksomhets hjemmeside.

Les mer om de personopplysningene som annonsene inneholder, formålet med å oppbevare dem og hva du må gjøre dersom du ønsker opplysningene fjernet via lenken.

Jobbsafari samarbeider med Damvad Analytics, HBS Economics, og Arbeidsdepartementet, som vi sender jobbannonsedataene våre til. Disse dataene bruker partnerne våre for å utarbeide analyser og statistikker, og vi opplyser om at en kopi av jobbannonsene befinner seg hos disse partnerne, som er selvstendig dataansvarlige.

Jobbsafaris eierskap og kundens bruksrett:

Jobbsafari har den fullstendige opphavsretten, adgangen og alle andre rettigheter til sine produkter, herunder retten til personopplysninger og annen data som samles inn og oppbevares i forbindelse med produktene. Jobbsafari eier dermed og er dataansvarlig for personopplysningene som behandles i forbindelse med produktene.

Du / din virksomhet har rett til å bruke Jobbsafaris produkter i det omfanget og på de betingelsene som er avtalt mellom partene, herunder rett til å få tilgang til de relevante personopplysningene. Du er selvstendig dataansvarlig for de personopplysningene som samles inn fra Jobbsafari av deg / din virksomhet.

Etter videregivelse til deg oppbevarer og behandler Jobbsafari fortsatt de videregitte dataene og personopplysningene i forbindelse med produktene. Jobbsafari bevarer dermed eiendomsretten til data i forbindelse med produktene og er fortsatt selvstendig dataansvarlig for personopplysningene som Jobbsafari behandler i forbindelse med produktene.

Søk i CV-databasen:

Når du har en Profilannonse på jobbsafari.no, kan du fritt kontakte og ansette kandidater gjennom Jobbsafaris CV-database til de oppgavene som er annonsert i Profilannonsen. For oppgaver som ikke er annonsert som en Profilannonse, er prisen kr 4995 ekskl. mva. pr. ansettelse av en person funnet gjennom CV-databasen.

For jobber som er 100 % provisjonslønnede eller krever kapitalinnskudd, er prisen også kr 4995 ekskl. mva. for hver person der kontakten fører til et forretningsbasert forhold.

De ovenstående prisene gjelder såfremt virksomheten ikke har inngått en abonnementsavtale med Jobbsafari omkring bruken av CV-databasen.

Du er innforstått med at Jobbsafari registrerer hvilke kandidater du kontakter via CV-databasen, og at Jobbsafari har adgang til å lese alle e-poster sendt via CV-databasen. Du forplikter deg også til å kontakte Jobbsafari hvis dere finner en person i CV-databasen som dere ender med å ansette.

Alle henvendelser til personer i CV-databasen skal være basert på reelle og konkrete jobbmuligheter. Henvendelser med oppfordring til registrering av CV i andre CV-databaser aksepteres ikke.

Hvis du utfører søk i og anmodninger fra CV-databasen selv: Anmodninger kan ikke tilbakekalles, og Jobbsafari kan ikke gjøres ansvarlig for feilinntasting og anmodninger som foretas av deg selv. Jobbsafari innestår ikke for riktigheten av kandidatens data, og Jobbsafari kan ikke stilles til ansvar for at henvendelsen ikke resulterer i en ansettelse.

Jobbsafari CV-database inneholder personopplysninger og andre data som skal behandles strengt fortrolig. Selv om CV-ene i CV-databasen er anonyme, kan det likevel skje at man gjenkjenner en person. Det kan f.eks. være at man får kjennskap til at en kollega eller underordnet søker annet arbeid. Du forplikter deg til under ingen omstendigheter å bruke eller misbruke slike opplysninger på en måte som kan være til skade for den pågjeldende.

Gjør-det-selv-annonser:

Det er gratis å opprette en gjør-det-selv-annonse hos Jobbsafari.

Jobbannonsen er uten logo med lenke direkte til den komplette jobbannonsen og blir plassert etter alle Profilannonsene. Gjør-det-selv-annonsen kan ikke redigeres etter at den er publisert på nett, men du kan be om å ta den ned.

Gjør-det-selv-annonser vises på Jobbsafari i tre uker og blir deretter slettet automatisk.

Ubegrenset annonsering:

Virksomheter med egen jobbside kan kjøpe en abonnementsavtale hos Jobbsafari.

Jobbannonsen er med logo med lenke direkte til den komplette jobbannonsen og blir plassert etter alle Profilannonsene.

Annonser vises på Jobbsafari i tre uker og blir deretter slettet automatisk.

En abonnementsavtale er helautomatisk, og Jobbsafari garanterer ikke mot tekniske feil. Service ytes kun i begrenset omfang.

Jobbsafari QuickApply:

Jobbsafari QuickApply er et gratis søknadssystem på nett som kan benyttes når du har en Profilannonse eller Profilannonse med CV-match, som ligger på en underside på Jobbsafari.no.

Jobbsafari QuickApply aktiveres når Profilannonsen blir publisert på nett. Tilgangen til systemet utløper 90 dager etter søknadsfristen.

Søknadssystemet inneholder personopplysninger som skal behandles strengt fortrolig. Du forplikter deg til å overholde gjeldende lover og regler om databeskyttelse og ansettelsesforhold, herunder lov om forbud mot forskjellsbehandling.

Enhver plikt til å la seg registrere eller oppnå godkjennelse hos offentlige myndigheter med henblikk på å samle inn og overvåke personopplysninger skal etterkommes for din/din virksomhets regning.

Jobbsafari forbeholder seg retten til å kontakte de søkerne som du/din virksomhet ikke ansetter med jobbtilbud fra andre virksomheter.

Telefonstøtte:

Du kan kontakte oss på telefon 2396 0005. Kontoret har åpent mandag–fredag: kl. 8.00–17.00.

Du kan se den tidligere versjonen av disse betingelsene her